SZUKAJ ASTI / APH :
 
Kotły kondensacyjne
Kotly tradycyjne
Przeplywowe podgrzewacze wody
Grzejniki

 

 

 

 

 WARUNKI GWARANCJI - KOTŁY TRADYCYJNE (NIEKONDENSACYJNE)

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu kotła, którego kopię użytkownik jest zobowiązany przekazać Autoryzowanemu Serwisowi Technicznemu Immergas w przypadku dokonania ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie kotła przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

2. Immergas Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia przez okres 36 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 42 miesięcy od daty zakupu potwierdzonego dowodem zakupu. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem wykonania przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas pierwszego uruchomienia kotła oraz corocznego przeglądu, każdorazowo przed upływem kolejnego roku eksploatacji kotła (licząc od daty pierwszego uruchomienia).

3. Koszt pierwszego uruchomienia oraz corocznych przeglądów ponosi użytkownik. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.immergas.com.pl.

Koszty dojazdu serwisu do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz dodatkowych prac związanych z doprowadzeniem wszystkich instalacji połączonych z kotłem do stanu umożliwiającego prawidłowe działanie kotła ponosi użytkownik.

4. Gwarancja na kocioł Immergas udzielana jest wyłącznie w przypadku :

         a) potwierdzenia w karcie gwarancyjnej zainstalowania kotła przez wykwalifikowanego instalatora,

         b) potwierdzenia w karcie gwarancyjnej podłączenia kotła do instalacji gazowej przez zakład posiadający odpowiednie uprawnienia,

         c) potwierdzenia w karcie gwarancyjnej odbioru instalacji gazowej i nawiewno-wywiewnej przez odpowiednie służby lub okazania przez użytkownika ważnych protokołów odbioru,

         d) dokonania pierwszego uruchomienia kotła wraz z regulacją przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas.

         e) potwierdzenia corocznego przeglądu kotła.

5. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez Instalatora, wyłącznie w celu sprawdzenia szczelności i poprawności pracy instalacji, jedynie w postaci zasilenia w media i chwilowego uruchomienia kotła bez jakichkolwiek regulacji pod warunkiem wykonania prawidłowych podłączeń: hydraulicznego, elektrycznego i gazowego opisanych w instrukcji obsługi i zawartych w pkt. 12 karty gwarancyjnej. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić serwisowi konieczność pierwszego uruchomienia nie później niż 3 dni od daty rozruchu. Pierwsze uruchomienie wykonuje Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas nie później niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez użytkownika.

6. Pierwsze uruchomienie kotła może być wykonane gdy:

a) kocioł jest prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej;
b) instalacja gazowa jest wykonana i sprawdzona pod względem szczelności, odpowietrzona i odebrana przez upoważnioną jednostkę;
c) instalacja centralnego ogrzewania została pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (wypłukana), jest napełniona wodą i sprawdzona pod względem szczelności.

7. Dokonanie pierwszego uruchomienia potwierdzane jest przez użytkownika na protokole uruchomienia.

8. Wszelkich prac wynikających z obsługi serwisowej urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji może dokonywać jedynie Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas legitymującym się ważną akredytacją. Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów Technicznych Immergas dostępna jest na stronie internetowej www.immergas.com.pl.

9. Producent udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu urządzenia, posiada wpisaną datę zakupu wraz z pieczęcią jednostki handlowej oraz potwierdzenia wyszczególnione w pkt.3 i nie zawiera żadnych poprawek i skreśleń.
 
10. W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad produkcyjnych i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia poprzez naprawę lub wymianę części niepełnowartościowych.
 
11. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
- użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- niewłaściwego transportu lub przechowywania,
- wykonania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione,
- zanieczyszczenia lub złej jakości gazu,
- zanieczyszczenia powietrza lub wody,
- niewłaściwego napięcia elektrycznego lub ciśnienia gazu zasilającego kocioł,
- niesprawności i nieprawidłowego napełnienia instalacji, do której kocioł jest podłączony
- nieprawidłowego ciągu kominowego,
- uzupełniania wody w instalacji c.o. przy nagrzanym urządzeniu,
- działania czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych,
- wymiany elementów, które uległy normalnemu eksploatacyjnemu zużyciu (uszczelki, anoda zasobnika cwu, filtry, itp.),
- innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.
 
12. Obsługą gwarancyjną nie są objęte wszelkie czynności konserwacyjne polegające na czyszczeniu podzespołów z kurzu, brudu, tłuszczu itp. oraz wynikające z zakamienienia z powodu złej jakości wody.
 
13. O dopuszczeniu kotła do eksploatacji i udzieleniu gwarancji przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas decyduje:
- zainstalowanie kotła zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami,
- podłączenie kotła do zamkniętej instalacji c.o.,
- zainstalowanie filtrów siatkowych na podłączeniach kotła do instalacji centralnego ogrzewania, na zasilaniu kotła wodą użytkową, na zasilaniu kotła gazem – filtr atestowany. Przed i za filtrami wodnymi muszą znajdować się zawory odcinające,
- podłączenie urządzenia przy pomocy fabrycznego zestawu,
- podłączenie kotła do sprawnie wykonanych i działających instalacji wodnych, kominowych, gazowych i elektrycznych.
Kocioł dopuszczony do eksploatacji na gaz płynny może być zasilany jedynie ze zbiornika gazu usytuowanego na zewnątrz budynku.

14. Czynności serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzenia wykonywane będą na koszt użytkownika.

15. Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane w miejscu, gdzie dokonano jego pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas.
 
16. Na wymienione części i podzespoły kotła przysługuje 12 miesięczny okres gwarancyjny na warunkach określonych w niniejszej gwarancji (z wyjątkiem części, które uległy normalnemu eksploatacyjnemu zużyciu).
 
17. Wady i usterki w pracy urządzenia będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia ich do Autoryzowanego Serwisu Technicznego Immergas. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od producenta.
 
18. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis Techniczny wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
 
19. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnej wysokości.
 
20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
21. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.